معرفی

مشخصات فردی

فرزین فرحبد

نام - نام خانوادگی : فرزین   فرحبد

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت دولتی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی -صنعتی-بازرگانی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

فرزین فرحبد
فرزین فرحبد

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^