فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

فرزین فرحبد
فرزین فرحبد

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^